Move and Parcel

Kezdőlap > Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Kezdőlap > Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató

ProfiTrans-Mitter Kft.

Move and parcelI. Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató

1.1. Tájékoztató célja

ProfiTrans-Mitter Kft. az érintettek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

1.2. Tájékoztató hatálya

1.2.1.A Tájékoztató hatálya kiterjed ProfiTrans-Mitter Kft. által az adatkezelő által kezelt weboldalon leadott megrendelések teljesítésére, a Moveandparcel.eu hivatalos Facebook oldalon leadott megrendelések teljesítésére, e-mailben vagy sms-ben leadott megrendelések teljesítésére, egyéb megbízásos szállítási szerződések teljesítésére, valamint az érdeklődések (ajánlatkérés, kapcsolatfelvétel – weboldalon, e-mailben, facebookon, telefonon keresztül), állásra való jelentkezés és marketing célú adatkezelésekre.

1.2.2.A Tájékoztató hatálya kiterjed mindazon személyekre, akik a ProfiTrans-Mitter Kft. által végzett adatkezelési vagy adatfeldolgozási műveletekben részt vesznek, vagy egyébként a ProfiTrans-Mitter Kft. által kezelt vagy feldolgozott adathoz hozzáférnek.

1.2.3. A Tájékoztató 2020. április 1-jén napjával lép hatályba.

1.3. Az adatkezelő adatai

Cégnév: ProfiTrans-Mitter Árufuvarozó és Szolgáltató Kft.

Székhely, telephely: Magyarország, 2119 Pécel, Ipari park, Határ u. 3.

Cégjegyzékszám: 13-09-191390

Adószám: 22913656-2-13

Közösségi adószám: HU 22913656

1.4.Ügyfélszolgálat

ProfiTrans-Mitter Kft.: www.profitransmitter.hu

Telefonszám: +36-70-361-5497 , +36-70-361-5690

E-mail cím: profitrans.mitter@gmail.com , kisszsolt@profitransmitter.hu ,

Move and Parcel üzletág: www.moveandparcel.eu

Telefonszám: +36-70-361-5690

E-mail cím: office@moveandparcel.eu , moveandparcel@gmail.com

Állásra jelentkezés:

Telefonszám: +36-70-361-5497

E-mail cím: palyazat.profi@gmail.com

1.5. ProfiTrans-Mitter Kft. által kezelt honlapok:

www.moveandparcel.eu

www.profitransmitter.hu

www.moveandparcel.eu-ra átirányított weboldalak:

www.moveandparcel.com , www.moveandparcel.hu

II. Fogalmak

1. Info tv: információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

2. GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);

3. Adat: Az Info tv. és GDPR által személyes adatnak vagy különleges adatnak minősített adatok, így különösen az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

4. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

5. Adatközlő: az a természetes-, vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, avagy nevükben eljáró természetes személyek, akik bármely formában ProfiTrans-Mitter Kft. részére felhívásra, vagy anélkül harmadik személyek személyes adatát közlik.

6. Bizalmas információ: minden olyan nem könnyen hozzáférhető tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a bármelyik Fél jogos pénzügyi vagy politikai érdekét, személyhez fűződő jogait sértené vagy veszélyeztetné.

7. Dmtv.:a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

8. Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing): azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett, tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 3. §-ának d) pontja szerinti reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek (a továbbiakban együtt: ügyfelek) részére.

9. Tilalmi lista: azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik megtiltották, illetve – a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére – nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat az e szabályzatban meghatározott kapcsolatfelvételi lista vagy üzletszerzési lista céljából felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését.

10. Grt.: továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

11. Gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék),szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakbam mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám),

12. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

13. Kapcsolatfelvételi lista: kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, tartalmazó lista.

14. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

15. Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

16. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

17. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

18. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

19. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

20. Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

21. Move and Parcel: ProfiTrans-Mitter Kft. által üzemeltetett brandnév, a www.moveandparcel.eu weboldalon vagy e-mailben, esetleg sms-en keresztül szállítási szolgáltatás megrendelése, amely alapján az Ügyfél díj fizetésére köteles. Weboldalon keresztüli ajánlatkérés, kapcsolatfelvétel, állásra jelentkezés lehetősége, illetve online blogbejegyzések, cikkek közzététele az Ügyfelek részére.

III. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos alapelvek

A ProfiTrans-Mitter Kft. tiszteletben tartja az érintettek személyes adatainak védelméhez való jogát és adatkezelése körében biztosítja, hogy személyes adatával mindenki maga rendelkezzen.

ProfiTrans-Mitter Kft. a személyes adatot meghatározott jogszerű célból kezel.

ProfiTrans-Mitter Kft. adatot a jogszabályban meghatározott jogalap alapján kezel.

Az adatkezelés során ProfiTrans-Mitter Kft. a személyes adatot jogszerűen és átlátható módon kezeli.

ProfiTrans-Mitter Kft. az adatkezelési cél eléréséhez szükséges mennyiségű és típusú adatot kezel.

Az adatkezelés minden esetben megfelelő, előzetes tájékoztatáson alapul. A tájékoztatás egyszerű, átlátható és érthető módon kerül megfogalmazásra.

ProfiTrans-Mitter Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit valamennyi munkavállalójával, érdekkörében eljáró megbízottjával megismerteti és elfogadtatja.

Az adatok felvétele és kezelése a tisztesség és törvényesség elvének betartásával történhet.

Az önkéntes rendelkezés alapján történő adatkezelés időtartama a cél megvalósulásáig terjedhet.

Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

Az adatszolgáltatás – önkéntes, vagy kötelező – jellegét az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell.

Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni, ideértve azt az esetet is, amikor a címzettek csoportja kerül meghatározásra.

Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.

Az érintett az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, jogszabály előírása szerinti esetekben, illetve önkéntes hozzájáruló nyilatkozata visszavonása esetén azok törlését, korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen jogszabály által meghatározott esetekben.

Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor – amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul – módosíthatja, vagy visszavonhatja.

Az adatfeldolgozás általában elektronikusan, gépi úton történik.

Az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejűleg az adatok törlését a jogszabályi előírások alapján kell elvégezni.

Az adatok akkor továbbíthatóak, ha jogszabály azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes továbbítással érintett személyes adatra nézve teljesülnek.

IV. Egyes adatkezelések

4.1. Az adatkezelés jogalapja

ProfiTrans-Mitter Kft. adatkelezésére a következő jogalapok legalább egyikének fennállása esetén kerülhet sor:

4.1.1 Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás)

4.1.2. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (szerződés – szállítás teljesítése).

4.1.3. Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (jogi kötelezettség teljesítése).

4.1.4. Az adatkezelés a ProfiTrans-Mitter Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai (jogos érdek).

ProfiTrans-Mitter Kft. tevékenysége körében a következő célokhoz kötött adatkezeléseket végzi.

4.2. Szolgáltatások teljesítése

4.2.1. Online megrendelések teljesítése

Adatkezelés célja: ProfiTrans-Mitter Kft. a www.moveandparcel.eu és a www.profitransmitter.hu weboldalon keresztül regisztrált- vagy vendégfelhasználókkal létrejött szerződések teljesítése, Facebookon, e-mailben vagy sms-ben megrendelt szolgáltatás létrejött szerződések teljesítése; szolgáltatásokkal kapcsolatosan tájékoztatás nyújtása, egyéb tájékoztatás, számla kiállítása, díj beszedése, elszámolása, összvásárlói szokások elemzése, célzottabb szolgáltatás biztosítása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) b. pont – szerződés teljesítése, vagy önkéntes

Kezelt adatok köre: teljes név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, számlázási név és cím, banki fizetés esetén bankszámlaszám.

Adattovábbítás és adatfeldolgozó: szállítás céljából: ProfiTrans-Mitter Kft., alvállalkozók

Adatkezelés időtartama A szerződés megkötésétől számított 5 év (elévülési idő) + 60 nap. Létrejött szerződések esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 év + 60 nap.

Meghiúsult szállítás esetén az adatokat 5 munkanapon belül törlésre kerülnek online rendszerünkből; e-mailben vagy sms-ben vagy Facebookon leadott megrendelés esetén az egyeztetés archiválásra kerül 5 munkanapon belül.

4.2.2. Ügyfélszolgálati adatkezelés

Adatkezelés célja: Ügyfelek/vevők megkülönböztetése, az esetleges ügyfél visszajelzések kezelése, panaszügyek kezelése, szerződéssel kapcsolatos elállási ügyek kezelése, megrendelések módosítása, ügyfélszolgálati tevékenység ellátása, pénzügyi nyilvántartás, kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) c. – Jogi kötelezettség teljesítése, Fgytv. 17/A.§.

Kezelt adatok köre: teljes név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, számlázási név és cím, banki fizetés esetén bankszámlaszám.

Az adatkezelés időtartama: a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 év + 60 nap.

Adattovábbítás és adatfeldolgozó: A ProfiTrans-Mitter Kft. ezen adatkezeléshez nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

4.2.3 Állásra jelentkezés adatkezelése

Adatkezelés célja: kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) c. – Jogi kötelezettség teljesítése, Fgytv. 17/A.§.

Kezelt adatok köre: teljes név, telefonszám, e-mail cím; önéletrajzon szereplő adatok

Az adatkezelés időtartama: ha a ProfiTrans-Mitter Kft. mégsem veszi fel a jelentkezőt, vagy a jelentkező visszautasítotja az ajánlatot, a megszerzett adatokat törlésre kerülnek, mint például a beküldött önéletrajz és motivációs levél 3 hónapon belül. Amennyiben a jelentkező felvételére kerül sor, úgy az adatkezelés időtartama határozatlan idejűvé válik.

Adattovábbítás és adatfeldolgozó: A ProfiTrans-Mitter Kft. ezen adatkezeléshez nem vesz igénybe adatfeldolgozót, a jogszerűen megismert adatokat nem továbbítja.

A toborzás és munkaerő-felvétel során a cég neve minden esetben feltüntetésre kerül, nem anonim módon történik az álláshirdetés.

4.3.Direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) célú adatkezelés

4.3.1. Direkt marketing megkeresések

Adatkezelés célja: üzleti célú adatbázis építése, kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel, kapcsolatfelvétel az adatkezelés megújítása, meghosszabbítása érdekében, kapcsolatfelvétel korábbi céltól eltérő célhoz történő hozzájárulás beszerzése érdekében, kapcsolatfelvétel korábbiaktól eltérő megkereséshez történő hozzájárulás beszerzése érdekében, szolgáltatásokról tájékoztató nyújtása, új szolgáltatásokról tájékoztató nyújtása, az adatkezelő, az ajánlatainak továbbítása, promóciókban történő részvételre szóló meghívás,

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) a. pont – önkéntes hozzájárulása

Kezelt adatok köre: teljes név, cím, telefonszám, e-mail cím.

Adattovábbítás és adatfeldolgozó: A ProfiTrans-Mitter Kft. ezen adatkezeléshez nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

Adatkezelés időtartama: érintett hozzájárulásának visszavonásáig + 60 nap, de legfeljebb 5 év.

4.3.2. Hírlevél küldés

Adatkezelés célja: Érintettek részére gazdasági reklámot is tartalmazó, üzletszerzési célból, elektronikus úton megküldött levél (e-mail)

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a. pont- önkéntes hozzájárulás

Kezelt adatok köre: e-mail cím

Adattovábbítás és adatfeldolgozó: A ProfiTrans-Mitter Kft. ezen adatkezeléshez nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

Hosting szolgáltató: WordPress belső adminisztrációs rendszer

Adatkezelés időtartama: Érintett hozzájárulásának (leiratkozás) visszavonásáig.

V. Adatkezelésre vonatkozó rendelkezések

5.1. Az érintett tájékoztatása

Az adatkezelések megvalósítása előtt – a jogszabályi előírások figyelembevételével – érthető és egyértelmű tájékoztatást kell közzé tenni az adatfelvétel módjáról, céljáról és – az adatszolgáltatás önkéntessége esetén – az önkéntes jellegről.

A ProfiTrans-Mitter Kft. általános elvként nyilvánítja ki, hogy minden olyan esetben, amikor önkéntes hozzájáruláson alapuló személyes adatokat kér az érintettektől, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után az érintettek szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat.

5.2. Az érintett hozzájárulása

Amennyiben ProfiTrans-Mitter Kft. az érintett személyes adatait az érintett hozzájárulása alapján kezeli, úgy az adatkezelésre az érintettek megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az érintettek kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az általuk közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Személyes adatok harmadik személy vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően kötelező erővel nem rendelkezik– kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

ProfiTrans-Mitter Kft. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az érintetteket külön, vagy a jelen szabályzatra való utalással tájékoztatni kell arról, hogy az e-mail címének megadása esetén egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az e-mail címet megadta.

5.3. A hozzájárulás tartalma és megadásának módja

Elektronikus úton történő adatmegadás esetén az elektronikus felületen történő egyértelmű elfogadó mező jelölése jelenti a tájékoztatás megértését és elfogadását.

A szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges személyes adatok hiányában a szállítási szerződés megkötésére nem kerülhet sor.

ProfiTrans-Mitter Kft. az ügyfelek kényelmének biztosítása érdekében szolgáltatási egy részét alvállalkozók igénybevételével teljesíti a megrendelő által megadott szállítási adatokkal melyről az megrendelő a szerződés megkötésekor tájékoztatást kap.

ProfiTrans-Mitter Kft. a szállítást végző partnervállalat számára átadja a szállítandó árut, a feladó és címzett nevét, címét, valamint a megadott telefonszámát. Ennek során kiköti, hogy a szállítópartner ezeket az adatokat a szállítás kivételével nem használhatja fel más célokra.

ProfiTrans-Mitter Kft. minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságát. A ProfiTrans-Mitter Kft. által használt informatikai infrastruktúrán belül az adatok megőrzésével és védelmével kapcsolatos feladatokat a ProfiTrans-Mitter Kft. informatikai biztonsági politikájában foglalt elvek, eljárások és biztonsági kontrollok szabályozzák. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá – hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

5.4. Információ technológiai alkalmazások – Cookie, remarketing

Információ technológiai alkalmazások, online hirdetésekkel kapcsolatos rendelkezések.

5.4.1 Cookie

Érintett weboldalak: www.moveandparcel.eu , www.profitransmitter.hu

Technikai adatok és cookiek kezelése: ProfiTrans-Mitter Kft. rendszere (vagy az általa megbízott adatfeldolgozó) automatikusan rögzíti az érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A cookiek lehetővé teszik egy weboldal vagy alkalmazás számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookiek ProfiTrans-Mitter Kft. egy weboldala optimalizálásában segít, abban, hogy a weboldal vagy alkalmazás szolgáltatásait az érintettek szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookiek alkalmasak továbbá arra, hogy • megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat az érintettnek újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép; emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni; elemzik a weboldal vagy alkalmazás használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt; figyelemmel kísérik hirdetések hatékonyságát.

A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden cookiet, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha cookie érkezik a gépére.

Lehetőség van engedélyezni vagy letiltani a cookie-kat, de az érintett dönthet úgy is, hogy a böngészője kérjen engedélyt a cookie-k fogadására. A cookie-k letiltása esetén egyes webes szolgáltatások nem működnek megfelelően, és a letiltás nem jelenti a számítógép internetes jelenlétének elrejtését, sőt, a böngészési szokások továbbra is követhetőek maradnak. A letiltást követően a HTTP-kérések továbbra is tartalmazzák a kiindulási helyet (HTTP-alapú hivatkozó), az IP-címet, a böngészőprogram verziószámát, az operációs rendszer verziószámát és egyéb információt.

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről, készülékéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök à Beállítások à Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.

5.4.2 Remarketing

Érintett weboldalak: www.moveandparcel.eu, www.profitransmitter.hu

A cookiek lehetővé teszik, hogy hirdetéseket jelenítsünk meg olyan személyeknek, akik előzőleg felkeresték weboldalunkat, a cookiek azt is lehetővé tetszik, hogy korlátozzák, hogy Ön hányszor lát egy hirdetést, így nem kell újra és újra ugyanazt a hirdetést látnia.

A ProfiTrans-Mitter Kft. a Facebook, a Google Adwords & Analytics remarketing szolgáltatásait használja, hogy harmadik felek weboldalain (a Facebookot, Instagrammot, Google-t is beleértve) mutasson hirdetéseket a ProfiTrans-Mitter Kft. weboldalának korábbi látogatói számára. Ez azt is jelentheti, hogy egy olyan látogatónak mutat reklámokat, aki nem véglegesítette a megrendelését, vagy épp az imént küldte el azt. A hirdetések lehetnek szöveg, vagy kép-alapú hirdetések a Google Display Networkön belül.

Facebook/Instagram felületen megjelenő hirdetéseket a Facebook/Instagram oldalon tudja szabályozni, hogy ne jelenjen meg többet.

A ProfiTrans-Mitter Kft. nem tudja beazonosítani, nem látja, hogy kinek-hol jelenik meg a hirdetés, automatizált módon történik. A remarketing szolgáltatók anonim statisztikát szolgáltatnak a ProfiTrans-Mitter Kft. számára.

5.5. A személyes adatok tárolása

5.5.1. Adattárolás elvei

ProfiTrans-Mitter Kft.-nek biztosítja, hogy a nyilvántartás módja és adattartalma a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfeleljen. ProfiTrans-Mitter Kft. gondoskodik az eltérő célú adatkezelések megfelelő logikai elkülönítéséről. ProfiTrans-Mitter Kft. az elektronikus nyilvántartásokat egységes elvek alapján, a nyilvántartások adathordozóinak különbözőségéből adódó jellemzők figyelembevételével kezeli. A jelen Tájékoztató szerinti elvek és kötelezettségek az elektronikus nyilvántartások esetében érvényesülnek.

A nyilvántartástagolt, annak érdekében, hogy a jogalap, cél alapján elkülöníthető adatkezelések egymástól elkülönüljenek.

ProfiTrans-Mitter Kft. a nyilvántartás rendszerének felépítése, a jogosultságok meghatározása, és egyéb szervezeti intézkedések útján gondoskodik arról, hogy a személyügyi nyilvántartásban szereplő adatokat csak azok a munkavállalók, és a ProfiTrans-Mitter Kft. érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

ProfiTrans-Mitter Kft. az elektronikus nyilvántartást olyan informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. Az adatokhoz hozzá férő személyek belépéseit és tevékenységeit a rendszer nyilvántartja.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (pl. bűncselekmény gyanújával, hivatalos adat lefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására ProfiTrans-Mitter Kft.-t, úgy – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

Személyes adatok harmadik személy vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően kötelező erővel nem rendelkezik– kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.5.2. Elektronikus adattárolás

ProfiTrans-Mitter Kft. részére elektronikus úton megadott adatokat ProfiTrans-Mitter Kft. saját szerverein gyűjti, bizonyos esetekben tárolja.

5.6. Az adattárolás időtartama

ProfiTrans-Mitter Kft. az adattárolás időtartamát az adatkezelés jogalapjával és céljával összhangban határozza meg.

Amennyiben az adattárolás időtartamát jogszabály határozza meg, ott a jogszabály által előírt időtartamig ProfiTrans-Mitter Kft. tárolja az adatokat.

Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, az adatot törölni kell.

Amennyiben az adatkezelést az érintett – jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve – megtiltotta, az adatokat törölni kell.

Amennyiben valamely adatot törölni kell, úgy az adatot az eredetileg tartalmazó nyilvántartásból ProfiTrans-Mitter Kft. elkülöníti és áthelyezi a törlésre megjelölt adatok nyilvántartásába. A törlésre kijelölt adat nyilvántartáshoz kizárólag a törlés elektronikus megsemmisítéséhez feltétlenül szükség mértékben feljogosított ProfiTrans-Mitter Kft. munkavállaló fér hozzá, feladatai ellátásához.

Az adatok törlése esetén ProfiTrans-Mitter Kft. valamennyi személyes adatot töröl, avagy oly módon anonimizál, hogy az eredeti személyes adat már ne legyen helyreállítható.

ProfiTrans-Mitter Kft. az érintett által kért adattörlést – amennyiben a kérelem jogszerűen teljesíthető – minden esetben elvégzi, és dokumentálja. ProfiTrans-Mitter Kft. a törlési kérelemig fennálló jogszerű adatkezelés igazolása céljából, illetőleg a jövőbeni adatkezelés elkerülése érdekében a szükséges nyilvántartásokba helyezi az érintett adatait. ProfiTrans-Mitter Kft. biztosítja, hogy az adatok törlésére igazolt és ellenőrizhető módon kerüljön sor.

5.7. Adatfeldolgozás

ProfiTrans-Mitter Kft. bizonyos esetekben adatokat ad át harmadik személyek részére, így

5.7.1. szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozó részére

5.7.2. bírósági-, hatósági megkeresés vagy más törvényes adatszolgáltatás teljesítése érdekében.

Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy az adatokat kizárólag ProfiTrans-Mitter Kft. utasításának megfelelően kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi.

ProfiTrans-Mitter Kft.-nek a tevékenységét érintően több adatfeldolgozója van. Az adatfeldolgozó elérhetőségét, és az egyes adatfeldolgozási tevékenységeket, az adatfeldolgozással érintett adatkategóriákat a jelen Tájékoztató 5.8. pontja tartalmazza.

Amennyiben ProfiTrans-Mitter Kft. az érintett adatait átadja adatfeldolgozók részére, úgy arról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatja az érintettet.

5.8. Adatfeldolgozók

ProfiTrans-Mitter Kft. az alább felsorolt adatfeldolgozókkal kötött szerződést azadatfeldolgozásra. Az adatfeldolgozás magába foglal minden olyan tevékenységet az adatokkal, melyet ProfiTrans-Mitter Kft. végez az adatokkal, de azok elvégzésével harmadik személyeket bízott meg, akik ProfiTrans-Mitter Kft. nevében járnak el.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2020. április 1. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.

5.8.1 Szállítási szolgáltatás: bizonyos esetekben különböző alvállalkozó igénybevétele

Tevékenység: szállítási szolgáltatás

Kezelt adat kategória: feladó és címzett név, szállítási cím, telefonszám

5.8.2 Hosting szolgáltató www.moveandparcel.eu esetén

Név: Tarhely.Eu szolgáltató Kft.

Cím: 1538 Budapőest, Pf.:510.

Tevékenység: weboldal hosting szolgáltatása

Kezelt adat kategória: név, cím, szolgáltatás, telefonszám, e-mail cím

5.8.3 Könyvelő iroda

5.8.4 Weboldal fejlesztő: www.moveandparcel.eu és www.profitransmitter.hu weboldalak esetén a ProfiTrans-Mitter Kft. alkalmazottja.

VI. Az érintettek jogai

6.1. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy ProfiTrans-Mitter Kft.től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h)a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan megfelelő garanciákról.

6.2. Helyesbítés és törlés

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére ProfiTrans-Mitter Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

ProfiTrans-Mitter Kft. tevékenységét, belső ügymenetét és eljárásrendjét tekintve ProfiTrans-Mitter Kft. az adatokat a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül helyesbíti.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (weboldalon lévő regisztráció törlési kérését az Ügyfélszolgálat felé e-mailben jelezhető; hírlevél leiratkozás lehetősége a hírlevél alján található vagy Ügyfélszolgálat felé e-mailben jelezhető)

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a közvetlen üzletszerzés érdekében történt adatkezelés ellen tiltakozik;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A törvényi kötelezettség teljesítése miatti adatkezelés esetén a GDPR a törléshez való jog gyakorlását nem is teszi lehetővé az érintett számára, ha az adatkezelés szükséges az adatkezelésre épülő jogi kötelezettség teljesítéséhez.

Meghiúsult megrendelés esetén a ProfiTrans-Mitter Kft. nem tárolja az adatokat, törli azokat.

6.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére ProfiTrans-Mitter Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ProfiTrans-Mitter Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az előzőek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

6.4. Az adathordozhatóság

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés önkéntes hozzájárulás vagy a különleges adat kezeléséhez hozzájárulását adta, vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog előzőek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az előzőekben említett jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot.

6.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben ProfiTrans-Mitter Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az előzőekben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

6.6. Értesítési kötelezettség

ProfiTrans-Mitter Kft. minden olyan címzettet tájékoztat az adat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6.7. Jogorvoslati lehetőségek

6.7.1. ProfiTrans-Mitter Kft. közvetlen jogorvoslata

Az érintettnek lehetősége van arra, hogy ProfiTrans-Mitter Kft. adatkezelésével összefüggésben felmerült észrevételeit, panaszait, kifogásait közvetlenül ProfiTrans-Mitter Kft. részére küldje meg ProfiTrans-Mitter Kft. jelen Tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein és kérje az általa igényelt jogorvoslatot.

Az érintett az adatkezeléssel, az adatkezeléssel összefüggő jogokkal kapcsolatos kérdéseivel, panaszaival, bejelentéseivel a ProfiTrans-Mitter Kft. Ügyfélszolgálatához fordulhat. Az Ügyfélszolgálat gondoskodik arról, hogy a kérdések, panaszok, bejelentések a megfelelő szervezeti egységhez eljussanak, és azokra az érintett határidőben választ kapjon, a szükséges intézkedések megtörténjenek.

6.7.2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve, ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban. A Hatóság bejelentés alapján vizsgálatot folytat, illetőleg hatósági eljárást indít.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. , cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

+36-1-391-1400 , fax: +36 -1-391-1410 , ugyfelszolgalat@naih.hu , www.naih.hu

6.7.3. Bírósági jogorvoslat

Az érintett az adatkezelő székhelye avagy az érintett lakóhelye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat személyes adatai védelme érdekében.

6.7.4. Adatvédelmi tisztviselő

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire ProfiTrans-Mitter Kft. nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, ProfiTrans-Mitter Kft. ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, valamint ProfiTrans-Mitter Kft. tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely az érintett rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá ProfiTrans-Mitter Kft. nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

VII. Adatbiztonság

Az adatbiztonság követelménynek eleget téve az adatkezelési műveleteket úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy az biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. ProfiTrans-Mitter Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan költséget vagy nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

ProfiTrans-Mitter Kft. az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

• A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

• Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

• Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

• Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

VIII. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

A ProfiTrans-Mitter Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót bármikor módosítsa, amennyiben azt a tapasztalatok alapján indokoltnak tartja, vagy a módosítást jogszabályváltozás szükségessé teszi.

Amennyibe az érintett a módosításokkal nem ért egyet, úgy a változásról történő tudomásszerzést követő 8 napon belül írásban jelezheti ezt ProfiTrans-Mitter Kft. felé. Ebben az esetben az érintett személyes adatait ProfiTrans-Mitter Kft. köteles törölni, kivéve, ha az adatok törlését jogi kötelezettség teljesítése nem teszi lehetővé.

Amennyiben az érintett a módosítást a tudomásszerzést követő fenti határidőn belül nem kifogásolja, úgy az új adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató hatályba lépnek az érintett személyes adatai tekintetében.

Pécel, 2020. április 1.