Move and Parcel

Kezdőlap > Általános szerződési feltételek

Kezdőlap > Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. Move and parcelTárgya

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy teljeskörűen szabályozza a ProfiTrans-Mitter Kft. (2119 Pécel, Határ u. 3.) (a továbbiakban: Szállítmányozó), valamint a Szállítmányozó által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megbízók (a továbbiakban: Megbízó) között létrejött szerződéses jogviszony valamennyi elemét.

Megbízó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szállítmányozó ajánlatának és a jelen ÁSZF elfogadásával közte, valamint a Szállítmányozó között az ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerinti szállítmányozási jogviszony jön létre.

 1. Az ÁSZF-ben használt fogalmak magyarázata

Szállítmányozó:

jelen ÁSZF vonatkozásában szállítmányozónak minősül a ProfiTrans-Mitter Kft. (2119 Pécel, Határ u. 3., adószám: 22913656-2-13).

Megbízó:

jelen ÁSZF vonatkozásában megbízó az a természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a Szolgáltatást igénybe veszi.

Szolgáltatás:

mindazon szállítmányozási szolgáltatások, ideértve különösen, de nem kizárólag áru fuvarozásával, gyűjtésével, tárolásával, mozgatásával és terítésével kapcsolatos, illetve a fentiekkel összefüggő közreműködést és tanácsadást, melyet a Szállítmányozó az egyes Megbízók számára nyújt az ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

Áru:

minden olyan dolog, melyet a Megbízó vagy harmadik személy bocsátott a Szállítmányozó rendelkezésére.

Ajánlat:

Megbízó által a Szállítmányozó rendelkezésére bocsátott adatok, információk alapján elkészített dokumentum, melyben a Szállítmányozó meghatározza, hogy a küldemény szállítmányozására milyen határidő és milyen díj megfizetése mellett vállal kötelezettséget.

Körméret:

A csomagok körmérete nem haladhatja meg a 3 métert. Körméret = 2x magasság +2x szélesség + 1x hosszúság.

Maximum 250cm hosszú áru adható fel.

Hosszúság: min. 10 cm – max. 250 cm
Magasság: min. 15 cm – max. 60 cm
Szélesség: min. 5 cm – max. 80 cm

 1. ÁSZF hatálya

ÁSZF személyi hatálya

Jelen ÁSZF kiterjed a Szállítmányozó és a Megbízó között a szolgáltatás igénybevételével létrejövő szállítmányozási jogviszonyokra.

ÁSZF időbeli hatálya

Jelen ÁSZF annak a Szállítmányozó általi kihirdetésével lép hatályba, és annak a Szállítmányozó általi visszavonásáig vagy módosításáig hatályban marad.

A Szállítmányozó és a Megbízó között a jelen ÁSZF alapján létrejövő szállítmányozási szerződésekkel összefüggésben felmerülő vitás kérdések elbírálására az adott szállítmányozási feladat megrendelésekor hatályban lévő ÁSZF rendelkezései irányadók.

ÁSZF területi hatálya

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi, a Szállítmányozó által Magyarország területén vagy egyéb országban nyújtott szolgáltatásra.

ÁSZF tárgyi hatálya

Jelen ÁSZF teljeskörűen szabályozza a Szállítmányozó és a Megbízó között a Szolgáltatás igénybevételével létrejövő szállítmányozási szerződéseket.

 1. ÁSZF elérhetősége

Szállítmányozó biztosítja, hogy a Megbízó az ÁSZF elfogadását megelőzően annak tartalmát megismerhesse, értelmezhesse.

Szállítmányozó az ÁSZF mindenkor hatályos szövegét a https://moveandparcel.eu/altalanos-szerzodesi-feltetelek weboldalon közzéteszi.

Szállítmányozó fenntartja a jogot magának arra, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítsa. Hatályos verzióját a https://moveandparcel.eu weboldalon közzéteszi.

 1. Személyes adatok kezelése

Szállítmányozó a szállítási tevékenység érdekében tudomására jutott a Megbízóval kapcsolatos információkat a https://moveandparcel.eu/adatkezelesi-iranyelvek szerint kezeli

 1. Szállítmányozó által nyújtott szolgáltatások meghatározása

A jelen ÁSZF alapján a Szállítmányozó a saját nevében, a Megbízó részére, az áru továbbításával összefüggő szerződéseket megköti, a Megbízó pedig szállítmányozási díj fizetését vállalja.

Szállítmányozó szavatol azért, hogy a szolgáltatást a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, az irányadó sztenderdekkel összhangban nyújtja a Megbízó részére. Szállítmányozó rendelkezik mindazon szakmai felkészültséggel és technikai feltételekkel, melyek szükségesek a szolgáltatásnyújtás körében felmerülő valamennyi feladat teljesítéséhez.

Szállítmányozó a szolgáltatásnyújtás során saját belső eljárásrendje szerint jár el azzal, hogy köteles a szállítmányozási feladatokat folyamatosan, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal ellátni, és tevékenységét úgy megszervezni, hogy biztosítsa a szállítmányozási feladat szakszerű ellátását – a Megbízó érdekeinek elsődlegessége és a gondos feladatellátás követelményének megtartása mellett.

Megbízó a https://moveandparcel.eu weboldalon elérhető online felület megfelelő rovatainak kitöltésével tud megbízást adni a Szállítmányozó részére a szállítmányozási feladatok ellátására.

A Szállítmányozó megbízásához elengedhetetlenül szükséges, hogy a Megbízó az alábbi információkat, adatokat a Rendeléskezelő felületen keresztül a Szállítmányozóval közölje:

 • az áru feladási helye, a szállítás kiindulópontja – a megfelelő áruház kiválasztásával;
 •  az áru kiszolgáltatási címe, azaz a szállítás célpontja – pontos cím megadásával;
 •  szállítmányozással érintett áru paraméterei – az áru értéke, mérete és minden itt meghatározott vagy egyéb fontos információ, ami a szállításhoz szükséges;
 •  a Feladó és Címzett adatai, valamint a szállítmányozási díjról kiállított számlában szereplő adatok;
 •  a Megbízó elérhetőségei – e-mail cím és telefonszám;
 •  a fizetési mód kiválasztása.

Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét, hogy a jelen ÁSZF alapján nyújtott szállítmányozási szolgáltatás nem terjed ki a Megbízó árujának becsomagolására, felcímkézésére, illetve a szállítmányozási feladat teljesítéséhez feltétlenül szükséges mértéken túl azok raktározására. Az áru csomagolásáról, felcímkézéséről és raktározásáról a Megbízó köteles gondoskodni, így ezek hiányából, hiányosságából, illetve pontatlanságából eredő valamennyi kárért a Szállítmányozó a felelősségét kizárja.

 1. Szállítmányozási szerződés létrejötte

Szállítmányozó és a Megbízó között, a szolgáltatás(ok) igénybevételére irányuló szállítmányozási szerződés az alábbi módon jön létre:

Megbízó a Rendeléskezelő felület használatával tud megbízást adni a Szállítmányozó részére az egyes szállítmányozási feladatok ellátására.

Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét, hogy szállítmányozási feladat teljesítésére vonatkozó utasítás kizárólag abban az esetben minősül érvényesnek, ha annak leadása a Rendeléskezelő felületen keresztül történik, és azzal egyidejűleg a Megbízó nyilatkozik arról – az erre szolgáló Megrendelés beküldése gomb használatával vagy az egyedi ajánlat visszaigazolásával –, hogy az ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A Rendeléskezelő felület használatához előzetes regisztráció nem szükséges, azonban a Szállítmányozó fenntartja magának a jogot arra, hogy bizonyos szolgáltatások igénybevételét – ideértve különösen, de nem kizárólag a szállítmányozási feladatok adatainak és státuszának áttekintését, valamint a megrendelt szállítmányozási feladatok ellenértékéről kiállított számlák megtekintését és letöltését – kizárólag érvényes regisztrációval rendelkező felhasználóknak biztosítsa.

Megbízónak – függetlenül attól, hogy rendelkezik-e regisztrációval – a szállítmányozási feladat megrendeléséhez a menüben szereplő dedikált gombra kell kattintania.

Az így megjelenő felületen a Megbízónak meg kell adnia az ott szereplő adatokat. A Szállítmányozó jelen ÁSZF alapján az alábbi küldemények szállítmányozására vállal kötelezettséget:

 • csomag,
 • raklapos küldemény,
 • harmadik féltől megvásárolt, házhoz szállítandó küldemény,
 • háztartási eszközök, bútorok, egyéb otthoni tárgyak,
 • különleges bánásmódot igénylő áruk.

A Megbízónak az alábbi paramétereket minden egyes, szállítmányozással érintett küldemény vonatkozásában meg kell adnia:

 • hosszúság,
 • szélesség
 • magasság,
 • súly,
 • darabszám.

Ezt az oldalon szereplő „megjegyzés” rubrika kitöltésével teheti meg.

Amennyiben szállítmányozási feladat a Megbízó által harmadik féltől megvásárolt küldemény házhozszállítására vonatkozik, úgy a küldemény alapadatain túl a Megbízónak tájékoztatnia kell a Szállítmányozót arról az időpontról, amikortól kezdődően a küldemény a feladási címen felvehető („összekészítési időpont”). A megrendelés leadása után a Szállítmányozó vissza igazolja az áru szállítását és e-mailben bekéri a Megbízótól megvásárlását igazoló okiratokat (nyugta, számla stb.), annak érdekében, hogy a Szállítmányozó a küldemények harmadik féltől való átvételére vonatkozó jogosultságát igazolni tudja.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy a harmadik féltől megvásárolt küldemény házhozszállítására vonatkozó szállítmányozás esetén a Megbízó a feladat teljesítésére vonatkozó megbízással egyidejűleg meghatalmazza a Szállítmányozót, hogy helyette és nevében a küldeményt a harmadik féltől átvegye.

Ha a megbízás háztartási eszközök, bútorok, egyéb otthoni tárgyak szállítmányozására vonatkozik, úgy a küldemény alapvető adatain túl a Megbízónak meg kell adnia a küldemény típusát, csomagolási módját.

A Szállítmányozónak nem kötelezettsége a harmadik féltől történő termék esetében a minőségi, esztétikai ellenőrzés. Nem terheli semmi féle felelősség ezen termékek ezen eltérésből eredő dolgokért.

Abban az esetben, ha a Szállítmányozónak több, azonos típusú küldeményt kell a címzettnek kiszolgáltatnia, úgy ezt a Megbízónak jeleznie kell és újbóli megrendelést kell indítania. Ez külön megrendelésnek minősül, ennek kedvezményre jogosultsága egyedi elbírálás tárgyát képezheti.

A címadatok ismeretében, illetve a felületen megadott tervezett szállítási köröknek megfelelően a Szállítmányozó a Megbízót e-mail formájában tájékoztatja arról, hogy milyen szállítási határidőkkel, illetve szállítmányozási díjak ellenében tudja vállalni a szállítmányozási feladat teljesítését.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét, hogy abban az esetben, ha a Megrendelő által megadott paraméterek alapján a szállítmányozási feladat teljesítését nem tudja elvállalni, úgy erről tájékoztatja a Megbízót. A Megbízónak ilyen esetben lehetősége van arra, hogy a szállítmányozási feladat teljesítésének általa meghatározott feltételeit módosítsa, és a módosított feltételek alapján kérjen ajánlatot a Szállítmányozótól.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy a küldemény meghatározott időben történő feladását, illetve kiszolgáltatását külön díj megfizetése ellenében vállalja, melynek pontos összegéről tájékoztatja a Megbízót.

Megbízónak lehetősége van arra, hogy a szállítmányozási díjba foglalt biztosításon felül, ami a kötelező és minden szállítóra vonatkozó CMR biztosítás alapján, illetve a Szállítmányozó felelősség biztosításán alapszik, a küldemény vonatkozásában kiegészítő biztosítást igényeljen. A kiegészítő biztosításért szolgáltatásért fizetendő díjat a Szállítmányozó a rendelés visszaigazolásában megadja.

A szállítmányozási szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás érdekében a Megbízó köteles megadni értesítési adatait a Szállítmányozó részére.

Megbízó köteles a szállítmányozási szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat hiánytalanul és pontosan megadni a Szállítmányozó részére. Szállítmányozó nem köteles a Megbízó által közölt adatok, információk valódiságát, helyességét, pontosságát ellenőrizni A hiányos, vagy pontatlan adatszolgáltatásból fakadó következmények kizárólag a Megbízót terhelik.

Azt követően, hogy a Megbízó utasítást adott a megbízás teljesítésére a Szállítmányozónak e.mail formájában visszaigazolja az utasítás leadását, amely azonban még nem keletkeztet a Szállítmányozó oldalán szolgáltatásnyújtásra vonatkozó kötelezettséget.

Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét, hogy amennyiben a megbízás teljesítésére vonatkozó utasítás elküldését követően válik nyilvánvalóvá a Szállítmányozó számára, hogy a Megbízó valótlan adatokat adott meg, úgy a Szállítmányozó jogosult az erről való tudomásszerzést követően a megbízás teljesítését visszautasítani.

Szállítmányozó a Megbízó által leadott utasításban szereplő szállítmányozási feladat elvállalását e-mail üzenetben igazolja vissza, melyet a Megbízó által megadott e-mail címre küld el.

Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét, hogy kizárólag a megbízás elektronikus úton történt visszaigazolását követően – mely egyben a szállítmányozási feladat teljesítésének elvállalását is jelenti – jogosult arra, hogy a szolgáltatásnyújtást követelje a Szállítmányozótól.

Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét, hogy a Megbízó által leadott utasítás, illetve a Szállítmányozó által küldött visszaigazolás akkor tekinthető megérkezettnek, ha az hozzáférhetővé válik a címzett fél számára.

Szállítmányozót nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, ha a visszaigazolást tartalmazó elektronikus üzenet azért nem érkezik meg a Megbízóhoz, mert a Megbízó által megadott e-mail cím nem megfelelő, vagy az üzenet nem kézbesíthető a Megbízó elektronikus postafiókjának telítettsége miatt.

Szállítmányozó garanciát vállal a Megbízó által leadott utasításban megjelölt és a Szállítmányozó által elvállalt szállítmányozási feladat teljesítésére azzal, hogy a Szállítmányozót nem terheli semmilyen felelősség azért, ha a küldemény kiszolgáltatása a Megbízónak, a Feladónak és/vagy a Címzettnek felróható okból nem lehetséges.

Szállítmányozó szavatosságot vállal azért, hogy a szállítmányozási feladat teljesítéséért az utasítás leadásának időpontjában érvényes, visszaigazolt díjakat számítja fel.

 1. A megbízás teljesítése

A szállítmányozásra vonatkozó megbízás teljesítése során a Szállítmányozónak a Megbízó érdekeit kell képviselnie azzal, hogy e kötelezettségbe nem tartozik bele olyan magatartás tanúsítása, vagy olyan magatartástól való tartózkodás, amellyel a Szállítmányozó saját magának vagy harmadik személyeknek kárt, költségeket, vagy más hátrányt okozna.

Szállítmányozó a Megbízó külön értesítése nélkül gondoskodhat az áru, vagy annak egy része fuvarozásáról, megválaszthatja az áru mozgatása, betárolása, raktározása és fuvarozása során alkalmazandó eszközöket, útvonalakat és eljárásokat, illetve ezeket meg is változtathatja.

Szállítmányozó a Megbízó utasításai szerint jár el azzal, hogy az utasítások szakszerűtlenségére a Megbízó figyelmét köteles felhívni. A célszerűtlen, szakszerűtlen, hiányos, hibás és késedelmesen adott utasítások következményeit a Megbízó viseli.

Ha a Megbízó az utasítást a figyelmeztetés ellenére fenntartja, a Szállítmányozó a szállítmányozási szerződéstől elállhat, azt felmondhatja, vagy a szállítmányozási feladatot a Megbízó kockázatára, biztosíték adását követően elláthatja. Ha a Megbízó a biztosíték adásával késlekedik, úgy ennek valamennyi következményét a Megbízó köteles viselni.

Szállítmányozó az utasítás teljesítését megfelelő biztosíték adásához kötheti. Ha a Megbízó nem ad megfelelő biztosítékot, a Szállítmányozó az utasítás teljesítését megtagadhatja. A Szállítmányozó a biztosítékkal – annak igénybevételét vagy a Megbízó teljesítését követően – köteles haladéktalanul elszámolni.

Szállítmányozó a Megbízó utasításától akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke – Szállítmányozó rendelkezésére álló adatok alapján – megköveteli, és a Megbízó előzetes értesítésére már nincs mód azzal, hogy ilyenkor a Megbízót késedelem nélkül értesíteni kell. Szállítmányozónak meg kell tagadnia az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

Megbízó köteles megtéríteni, illetve a Szállítmányozó kérésére megfelelő időben előlegezni az utasítás teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket.

Ha a Megbízó a szállítmányozási megbízást úgy módosítja, hogy azt a Szállítmányozó nem tudja teljesíteni, a Szállítmányozó jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani, és követelheti a szállítmányozási díj megfizetését és felmerült költségeinek megtérítését.

Ha a Szállítmányozó kért, de nem kapott utasítást a Megbízótól az általa megjelölt határidőben, úgy a Szállítmányozó saját belátása szerint jogosult intézkedni. Ennek során Szállítmányozó saját kárának és költségeinek elkerülése, illetve minimalizálása mellett a Megbízó kárának enyhítését és az észszerűségi szempontokat is köteles figyelembe venni. Mindazon károkért, melyek az utasítás elmulasztásából a Szállítmányozónál és/vagy a Megbízónál keletkeznek, kizárólag a Megbízó tartozik felelősséggel.

Szállítmányozó köteles a Megbízót a megbízás teljesítését akadályozó és/vagy a megbízás módosítását igénylő körülményről e-mail útján tájékoztatni.

Szállítmányozó olyan körülmények bekövetkezése esetén, melyek nem voltak előre láthatók, köteles a Megbízó érdekeinek megfelelően eljárni azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő többletköltségeket és díjakat a Megbízónak köteles viselni.

Szállítmányozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szállítmányozással közvetlenül összefüggő hatósági rendelkezéseket ismeri és betartja. Szállítmányozó ezen túlmenően nem felel más hatósági rendelkezés, így különösen az egyes országok export- és importszabályozásával kapcsolatos előírások betartásáért.

Szállítmányozó jogosult a küldeményt gyűjtőforgalomban továbbítani, kivéve, ha ez ellen a Megbízó kifejezetten tiltakozik.

Szállítmányozó jogosult a megbízást –egészben vagy részben – maga teljesíteni. Amennyiben a Szállítmányozó a megbízást nem maga teljesíti, úgy erről a Megbízót nem köteles tájékoztatni.

 1. Küldemény átadása a Szállítmányozónak

Szállítmányozó a küldeményt a szállítmányozás igazolt elvállalását követő munkanapon, de legkésőbb a Szállítmányozó által vállalt kézbesítési határidő lejártát megelőző munkanapon átveszi a Megbízótól. A küldemények átvételére munkanapokon, 8.00 és 17.00 óra között kerül sor.

A fent írtaktól eltérően a Megbízónak lehetősége van arra, hogy az adott napon belül a küldemény átadására vonatkozó időintervallumot meghatározza. Szállítmányozó ezen külön szolgáltatásért díjat számít fel – melynek összegéről tájékoztatást nyújt, és amelyet a Megbízó köteles a szállítmányozási alapdíjjal egyidejűleg megfizetni.

A küldemény átvételének időpontját a Szállítmányozó egyoldalúan jogosult meghatározni azzal, hogy erről a Megbízót előzetesen tájékoztatja.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy a jelen ÁSZF alapján Szállítmányozó legfeljebb 1000 kg össztömegű és maximum 300 cm körméretű küldemény(ek) szállítmányozására vállal kötelezettséget házhozszállítási mód választása esetén azzal, hogy a küldemény leghosszabb oldala ebben az esetben sem haladhatja meg a 250 cm hosszúságot.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy a Szállítmányozó az alábbi esetek bármelyikének fennállása esetén jogosult megtagadni a küldemény szállítmányozását:

 • ha a 35 kg össztömeget elérő vagy meghaladó küldemény Megbízótól történő átvételéhez és/vagy a címzettnek történő kiszolgáltatásához annak lépcsőn történő mozgatása szükséges; vagy
 • ha a küldemény Megbízótól történő átvételéhez és/vagy a címzettnek történő kiszolgáltatásához annak lépcsőn történő mozgatása szükséges, és a lépcső bármilyen okból balesetveszélyesnek minősül (ideértve különösen, de nem kizárólag a korlát hiányát, a lépcső szabványoktól eltérő kialakítását, felületi síkosságot); vagy
 • ha a küldemény Megbízótól történő átvételéhez és/vagy a címzettnek történő kiszolgáltatásához annak lépcsőn történő mozgatása szükséges, és a lépcső, illetve a lépcsőház kialakítása miatt nem teljesülnek a biztonságos szállítás feltételei,
 • ha a küldemény annak jellege folytán veszélyes lehet a Szállítmányozó által szállítmányozott más küldeményekre, illetve személyekre és/vagy dolgokra.

Szállítmányozó felhívja a figyelmet arra, hogy tekintettel arra, hogy a Szállítmányozó közreműködői egészség-, illetve vagyonvédelmi okokból a küldemény felvételi és kiszolgáltatási címeként megadott helyiség (lakás, ház, iroda, stb.) területére nem minden esetbe léphetnek be, így a Megbízó, illetve az általa címzettként megjelölt személy kizárólagos kötelezettségébe tartozik, hogy biztosítsa a Szállítmányozó és annak közreműködői részére a küldemény adott helyiségen kívüli átadását, illetve annak átvételét a kiszolgáltatás során.

A küldemény átadásakor a Szállítmányozó jogosult, de nem köteles – a küldemény darabszámának kivételével – a küldemény tényleges adatait megállapítani.

Amennyiben az ellenőrzött adatok a Megbízó által a megrendelésben megadott adatoktól eltérnek, úgy a Szállítmányozó a Megbízót e körülményről haladéktalanul értesíti és közli, hogy a létrejött szerződés adatai és az átadott küldemény adatai egymásnak nem felelnek meg. Az eltérésből fakadó valamennyi következmény, így különösen az esetleges átvételi és/vagy kiszolgáltatási késedelem, díjak és/vagy a költségek mértékének növekedése a Megbízót terhelik.

Szállítmányozó nem köteles a küldeményt csomagolni, kötegelni, a meglévő csomagolást javítani, vagy a küldemény fizikai állapotát érintő egyéb intézkedést megtenni. Ez alól kivételt képeznek azok az esetek, amikor a küldemény mások személyét és vagyonát veszélyezteti. Ilyen esetekben a Megbízó köteles a veszélyeztetés megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket felhívásra, és a közölt határidőben elvégezni, vagy ha ezen intézkedéseket a Szállítmányozó teszi meg, úgy részére az ezzel összefüggésben felmerült költségeket megtéríteni.

Megbízó felel azért, hogy minden küldeményen a szállítmányozási feladat teljesítéséhez szükséges információk, így különösen a kiszolgáltatáshoz szükséges adatok szerepeljenek.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy az alábbi esetek bármelyikének fennállása esetén a küldemény felvételére, illetve címzettnek történő kiszolgáltatására nem a Megbízó által megadott felvételi és kézbesítési címen, hanem a szállítmányozásra használt gépjármű parkolási helyén kerül sor:

 • ha a Megbízó által megadott felvételi, és/vagy kiszolgáltatási címéhez legközelebb eső, a szállítmányozáshoz használt gépjárművel megközelíthető parkolási lehetőség 30 méteres sugarú körön kívül található, vagy
 • a Megbízó által megadott felvételi és/vagy kiszolgáltatási cím az útviszonyok miatt a küldemény kézi mozgatásával nem közelíthető meg, vagy
 • a Megbízó által megadott felvételi és/vagy kiszolgáltatási cím megközelítése munka-, és/vagy vagyonvédelmi okokból kockázatot jelent a Szállítmányozóra, illetve annak közreműködőire nézve.
 1. Küldemény kiszolgáltatása

A Megbízótól átvett küldemény Címzettnek történő kiszolgáltatására a Megbízónak küldött visszaigazolásban szereplő határidő alatt kerül sor azzal, hogy a Szállítmányozó fenntartja magának a jogot arra, hogy a szállítmányozási határidőtől indokolt esetben eltérjen. Eltérés esetén a Szállítmányozó erről a körülményről a Megbízót haladéktalanul tájékoztatni.

Szállítmányozó tájékoztatja a Megbízót, hogy a küldemény kiszolgáltatására vállalt határidő hosszát elsődlegesen a küldemény mérete határozza meg, de Szállítmányozó jogosult e körben további, szállítmányozási feladat teljesítésével összefüggő körülményeket is figyelembe venni.

Abban az esetben, ha a Megbízó igénybe veszi a Szállítmányozó által kínált külön szolgáltatást, úgy meghatározhatja, hogy a Szállítmányozó által meghatározott napon milyen időintervallumban kerüljön sor a küldemény Címzettnek történő kiszolgáltatására. Szállítmányozó ezen külön szolgáltatásért díjat számít fel – melynek összege a rendelés visszaigazolásában feltüntetésre kerül –, és amelyet a Megbízó köteles a szállítmányozási alapdíjjal egyidejűleg megfizetni.

Szállítmányozó vállalja, hogy a Címzettet a küldemény kiszolgáltatásáról annak tervezett időpontját megelőzően, SMS-ben, e-mailben és/vagy telefonon értesíti.

Amennyiben a küldemény kiszolgáltatása első alkalommal sikertelennek bizonyul, úgy a Szállítmányozó erről, valamint az ismételt kiszolgáltatás időpontjáról e-mailben vagy SMS-ben küld értesítést a Címzett részére.

Ha a Címzett az átvételkor elmulasztja a küldemény csomagolása épségének megvizsgálását, és az átvétellel egyidejűleg írásban nem közli a Szállítmányozóval az általa felfedezett áruhiányt vagy sérülést – ezek természetének megjelölésével –, akkor vélelmezni kell, hogy a küldemény jó állapotban és szerződésszerűen került kiszolgáltatásra. Ha az áruhiány vagy sérülés nem felismerhető a küldemény csomagolása alapján, a küldeményt sérülésmentes állapotban kiszolgáltatottnak kell tekinteni, kivéve, ha a Címzett a küldemény kiszolgáltatását követő 7 (hét) napon belül írásbeli fenntartást tesz a Megbízó felé. Szállítmányozó fenntartja magának a jogot arra, hogy a fent írtak alapján szerződésszerűen kiszolgáltatott küldemények vonatkozásában címzetti fenntartást csak abban az esetben fogadja el, ha Megbízó igazolja egyrészről, hogy azt a címzett nála írásban a küldemény tényleges kiszolgáltatásától számított 7 napon belül jelezte, másrészről pedig azt, hogy az áru a Szállítmányozónak történő átadás időpontjában sérülésmentes volt.

Szállítmányozó felhívja a figyelmet arra, hogy egészségvédelmi okokból nem vállal kötelezettséget sem a címzettnek kiszolgáltatott küldemény kicsomagolására, sem annak a csomagolási hulladéknak az elszállítására, ami a küldemény címzett általi kicsomagolásának eredményeként keletkezik. Szállítmányozó biztosítja a címzettnek a kicsomagolás lehetőségét és a címzett kérésére azt megvárja.

Amennyiben a Szállítmányozó igazolja, hogy a helyszínen megjelent az előzőekben egyeztetett időpontban, és a Megbízó vagy az általa kijelölt személy nem veszi át a kézbesített árut, akkor a Szállítmányozó egy általa preferált időpontban megkísérelheti a kézbesítést, ennek többlet költségéről a Megbízót tájékoztatja.

 1. Szállítmányozással összefüggésben felmerült díjak, költségek és azok megfizetése

Azzal, hogy Megbízó a szállítmányozási feladat teljesítésére a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon megbízást ad, Megbízó tudomásul veszi és elfogadja, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik a szállítmányozási díj vonatkozásában.

A Szállítmányozó a szállítások díjának megadását minden esetben ajánlatadással teljesíti, majd ezt Megrendelés formájába a Megbízóval közöl.

A ténylegesen fizetendő szállítmányozási díj pontos összegét a megrendelés leadását követően a Megbízónak küldött visszaigazoló e-mail tartalmazza.

Szállítmányozó fenntartja magának a jogot, hogy a szállítmányozási alapdíjakat egyoldalúan módosítsa azzal, hogy a módosítás időpontjában a Szállítmányozó által már igazoltan elvállalt szállítmányozási feladatok teljesítését a díjmódosítás nem érinti, azokat a Szállítmányozó a visszaigazolásban szereplő díj ellenében teljesíti.

Amennyiben a Szállítmányozó törékeny küldemény szállítmányozását végzi, és a Megbízó a küldemény különleges kezelését kérte, úgy a Szállítmányozó jogosult e szolgáltatásért külön díjat felszámítani. Az így felszámított díj összegét a Szállítmányozó feltünteti a Megbízónak küldött visszaigazoló e-mailben.

Szállítmányozó a törékeny küldemények szállítmányozásáért felszámított díj mindenkor aktuális összegéről a megrendelés visszaigazolásában tájékoztatja a Megbízót. A törékeny küldemények szállítmányozásának kiegészítő díjának összegét a Szállítmányozó jogosult egyoldalúan módosítani azzal, hogy a Szállítmányozó által már elvállalt szállítmányozási feladat esetén egyoldalú díjmódosításra nem kerülhet sor.

Szállítmányozó a Megbízó által igénybe vett szolgáltatások díját azok kiegyenlítését követően számlázza ki a Megbízónak vagy előre utalás esetében az utalandó összegig. Szállítmányozó a kiállított számlát a Megbízó által megadott e-mail címre küldi el.

Megbízó fizetési kötelezettségét nem érinti az, ha a Megbízó harmadik személy fizetését ígéri. Abban az esetben, ha a Megbízó által megjelölt harmadik személy nem teljesít, úgy a Szállítmányozó követeléseit a Megbízó köteles megfizetni.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy a Megbízó, illetve az általa megjelölt harmadik személy sem beszámításra, sem visszatartásra nem jogosult a Szállítmányozó követeléseivel szemben.

Ha a díjfizetésre határidőben nem kerül sor, úgy a Megbízó köteles megfizetni a Szállítmányozó részére mindazon többletköltségeket, melyek a szállítmányozási díj késedelmes megfizetéséből erednek, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a késedelmesen megfizetett szállítmányozási díj után felszámított késedelmi kamat összegét, melynek mértéke megegyezik a késedelembe esés időpontjában irányadó jegybanki alapkamat kétszeres összegével.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét, hogy amennyiben az esedékes díjak megfizetését a Megbízó akár egyetlen alkalommal is elmulasztja, úgy a Szállítmányozó az új és már folyamatban lévő szállítmányozási feladatok tekintetében észszerű biztosítékot kérhet. Szállítmányozó különösen abban az esetben jogosult biztosítékot kérni, ha a Megbízó már korábban is esett fizetési késedelembe, vagy ha a küldemény értéke a szállítmányozás várható költségeit nem fedezi.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja továbbá a Megbízó figyelmét arra, hogy amennyiben a Megbízó a szállítmányozási díj megfizetésével késedelembe esik vagy azt elmulasztja, úgy a Megbízó jogosult a szolgáltatásnyújtás korlátozására (ideértve különösen, de nem kizárólag a területi korlátozással elvállalt szállítmányozást), illetve felfüggesztésére mindaddig, amíg a Megbízó esedékes díjfizetési kötelezettségét maradéktalanul nem teljesíti.

Megbízó köteles legkésőbb a szállítmányozási szerződés megszűnésekor mentesíteni a Szállítmányozót a megbízás alapján harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségei alól, valamint megtéríteni a Szállítmányozó szükséges, hasznos, és indokolt költségeit.

 1. Szállítmányozót megillető zálogjog, visszatartási jog, biztosíték igénylésére vonatkozó jog

Szállítmányozót díjai és költségei biztosítására zálogjog illeti meg azokon a dolgokon, amelyek a szállítmányozással kapcsolatban birtokába kerültek, vagy amelyekkel okmányok útján rendelkezik. A zálogjog a Szállítmányozónak Megbízóval szemben fennálló, más szállítmányozási szerződésből származó lejárt és nem vitatott követelését is biztosítja. A Szállítmányozó zálogjogát bírósági eljárás nélkül is érvényesítheti.

Ha a Megbízó fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Szállítmányozó saját esedékes szolgáltatását a Megbízó esedékes fizetési kötelezettségének teljesítéséig vagy megfelelő biztosíték nyújtásáig visszatarthatja. A Szállítmányozó jogosult a szerződést felmondani, ha a Megbízót a díjfizetésre vagy a biztosítékadásra legalább 8 (nyolc) napos teljesítési határidővel felszólította, azonban a Megbízó a szállítmányozási díjat ennek ellenére nem fizette és megfelelő biztosítékot sem adott.

Szállítmányozó a Megbízótól, harmadik személyek követelésének veszélye esetén, megfelelő biztosítékot követelhet. Ha a Megbízó a felhívás ellenére megfelelő biztosítékot nem ad, úgy a Szállítmányozó a jelen ÁSZF alapján létrejött szállítmányozási szerződést jogosult felmondani.

 1. Szállítmányozó felelőssége

Szállítmányozó felelősséggel tartozik azért, ha a megbízás teljesítése során nem a megfelelő gondossággal jár el, vagy a célszerű intézkedések megtételét elmulasztja. Ilyen esetben a Szállítmányozó köteles megtéríteni az áru elvesztése, vagy megsérülése következtében keletkezett kárt.

Ha a Szállítmányozó felelőssége megállapítható, kártérítési kötelezettsége a küldeményben keletkezett kárra, valamint a kár megállapításával közvetlenül összefüggő költségekre korlátozódik.

Szállítmányozó a küldeményben keletkezett kárért fuvarozóként akkor felel, ha

 • a küldeményt maga fuvarozta;
 • a küldeményt gyűjtőforgalomban továbbíttatta és a kár ezen okból keletkezett;
 • a birtokában lévő küldemény elveszik vagy károsodik.

Ha a Szállítmányozó fuvarozóként felel, felelősségére – a ténylegesen alkalmazott fuvarozási módra figyelemmel – a belföldi fuvarozási-ágazati jogszabályok alkalmazandók.

Jelen ÁSZF alapján létrejövő szállítmányozási szerződések vonatkozásában a Szállítmányozó felelőssége – a szándékos és a súlyosan gondatlan károkozás esetét kivéve – korlátozott.

Szállítmányozónak a küldemény elvesztéséből eredő felelőssége nem haladhatja meg az elveszett küldemény értékét. A küldemény értékét a tőzsdei ár, ennek hiányában a piaci ár, ennek hiányában ugyanazon áru szokásos értéke szerint kell meghatározni. Ha a Szállítmányozó a küldeményt attól a naptól kezdődő 90 (kilencven) napon belül nem szolgáltatja ki a Címzett részére, amikor a megbízási feladatot a szerződés szerint teljesíteni kellett volna, úgy a Megbízó jogosult a küldeményt az ellenkező bizonyításig elveszettnek tekinteni.

Minden más esetben Szállítmányozónak a szállítmányozási feladat teljesítésével összefüggő kárfelelőssége legfeljebb a Szállítmányozót az adott szállítmányozási feladat teljesítéséért megillető szállítmányozási díj háromszorosával megegyező összeg erejéig terjedhet.

A fenti korlátozás a kiterjed a Szállítmányozó által szerződésen kívül okozott károkra is.

Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét, hogy Szállítmányozó nem tartozik felelősséggel:

 • a késedelemből adódó veszteségért;
 • a közvetett vagy járulékos veszteségért, különösen, de nem kizárólag az elmaradt haszonért.

Megbízó köteles a káreseményt és a várható kár mértékét a Szállítmányozónak azok tudomására jutását követő 48 (negyvennyolc) órán belül e-mailben bejelenteni. Megbízó köteles továbbá a kár bekövetkezését és mértékét bizonyító okmányokat, dokumentumokat azok kézhezvételét követő 48 (negyvennyolc) órán belül megküldeni a Szállítmányozónak. E kötelezettség késedelmes teljesítéséből vagy elmulasztásából eredő következményekért a Szállítmányozó nem vállal felelősséget.

A Szállítmányozó rendelkezik CMR – Nemzetközi Közúti Árufuvarozói Felelősségbiztosítással (CMR Egyezmény), a mit a Szállítmányozó köt meg a szállítóeszközeire.

Ennek hatálya alatt a biztosított árú védelmet élvez a fuvarozásra váró áru átvételétől egészen a címzett részére való átadásig, tehát a lerakodásig. A fedezet kiterjed az árukészlet akár részleges sérülésének, megrongálódásának, elvesztésének esetére is. A biztosítás súly és sérülés mértéke alapján számítja a kártérítést.

Mértéke: 8,33 SDR/bruttó kg. (Az SDR egy mesterségesen létrehozott deviza. A 8,33 SDR – a világpiaci valutamozgásoktól függően – körülbelül 9-10 EUR-nak, azaz mintegy 3.600 Ft/bruttó kg-nak felel meg)

Ha a szállítandó termék, tárgy értéke ezek alapján nagyobb, mint a CMR biztosítás által lefedett, akkor külön szállítmány biztosítást kell rá kötni. Ez a Megbízó feladata, ennek elmulasztásából eredő károk – a szándékos károkozást kivétel – a CMR biztosítást meghaladóan a Megbízó felelőssége.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy a jelen ÁSZF-ben kifejezetten felsorolt károkon túlmenően további károk megtérítéséért felelősséget nem vállal.

 1. Szállítmányozási szerződésből fakadó igények érvényesítése, az igények elévülése

Szállítmányozó, a Megbízó írásbeli utasítása esetén, a Megbízó költségére és veszélyére köteles érvényesíteni a Megbízó peres és peren kívüli igényeit a fuvarozóval és a Szállítmányozó által igénybe vett más közreműködőkkel szemben. A Szállítmányozónak joga van ezt visszautasítani.

Szállítmányozó külön utasítás nélkül is köteles a Megbízó jogainak megóvásához szükséges nyilatkozatokat megtenni. (pl. a fuvarozóval szemben a küldemény kiszolgáltatáskor megteendő nyilatkozatok)

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét, hogy a 11. fejezetben részletezett díjak a fenti igényérvényesítés díját és költségeit nem tartalmazzák, azt a Megbízó ugyancsak köteles a Szállítmányozónak megfizetni. A Szállítmányozó nem köteles az igények érvényesítésével kapcsolatos költségek előlegezésére. Ha a Szállítmányozó valamely költséget előlegezné is, ebből további költségek előlegezésére nem lehet következtetni. Szállítmányozó – a Felek által külön megállapodásban rögzített mértékű –igényérvényesítési díj és költségeinek megtérítésére akkor is jogosult, ha az igényérvényesítésre irányuló eljárás esetlegesen nem vezetne eredményre.

A jelen ÁSZF alapján létrejövő szállítmányozási szerződésből fakadó igények – a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével – 1 (egy) év alatt évülnek el. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

Megbízó a Szállítmányozóval szembeni követelését köteles a követelés alapjául szolgáló tényekről, körülményekről való tudomásszerzéstől számított 10 (tiz) napon belül e-mailben bejelenteni a Szállítmányozónak. Ha a Megbízó nem a fent írtak szerint terjeszti elő követelését, azt úgy kell tekinteni, mintha a követelés érvényesítéséről a Megbízó lemondott vagy attól elállt volna, kivéve, ha a Megbízó bizonyítja, hogy a bejelentés határidőben való megtételében akadályoztatva volt, és a követelését az akadály megszűnését követően haladéktalanul bejelentette.

 1. Szállítmányozási szerződés megszűnése, elszámolás a Felek között

Felek között jelen ÁSZF alapján létrejövő szállítmányozási szerződés megszűnik/megszüntethető:

 • a szerződés automatikus megszűnése esetén;
 • Felek közös megegyezésével;
 • megbízás visszavonásával;
 • Szállítmányozó elállásával;
 • Felek felmondásával.

A szállítmányozási szerződés automatikusan megszűnik a Szállítmányozó jogutód nélküli megszűnése esetén, vagy jogszabályban előírt esetek bekövetkezésével.

Ha olyan körülmények következnek be, amelyek a Szállítmányozó kötelezettségeinek teljesítését részben vagy egészben lehetetlenné teszik, úgy abban az esetben, ha a lehetetlenné válásáért egyik Fél sem felelős, a Szállítmányozó jogosult szerződés megszűnésének időpontját megelőzően nyújtott szolgáltatásért járó arányos díjra. Ha a Megbízó a szerződés megszűnéséig már megfizette a díj teljes összegét, úgy részére a nem teljesített szolgáltatások ellenértéke visszajár.

Ha a szerződés lehetetlenüléséért a Szállítmányozó a felelős, úgy szállítmányozási díjra nem tarthat igényt. Ha a lehetetlenülésig a Megbízó a szállítmányozási díjat már megfizette, úgy azt a Szállítmányozó köteles a Megbízónak maradéktalanul visszafizetni. Amennyiben a lehetetlenülésért a Megbízó a felelős, úgy nem követelheti a szállítmányozási feladat teljesítését a Szállítmányozótól, ha pedig a Szállítmányozó a teljesítést már megkezdte, úgy köteles annak díját és a szerződésszegéssel a Szállítmányozónak okozott károkat maradéktalanul megtéríteni.

Ha a szerződés teljesítésének lehetetlenné válásáért mindkét Fél felelős, a Felek a lehetetlenné válásból eredő kárukat a közrehatás arányában követelhetik egymástól.

Felek közös megegyezéssel a szállítmányozási szerződést bármikor jogosultak megszüntetni azzal, hogy a megszüntetést írásba kell foglalni, és annak tartalmaznia kell a felek teljeskörű elszámolását.

A szerződéskötést követően, de a teljesítés megkezdése előtt a Megbízó jogosult a megbízást visszavonni. Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy amennyiben a megbízás visszavonására a szállítmányozási feladat teljesítésének megkezdését megelőző 48 órán belül kerül sor, úgy a Megbízó köteles megtéríteni a szállítmányozási díj összegét, valamint a Szállítmányozónak a megbízás teljesítése érdekében már tett intézkedésekkel összefüggésben felmerült költségeit, illetve a Szállítmányozót a feladatteljesítés meghiúsulása miatt ért károkat. Ha a megbízás visszavonására a fenti határidőn belül kerül sor, úgy a Megbízó köteles kötbért is fizetni a Szállítmányozónak, melynek mértéke a bruttó szállítmányozási díj 20 %-a (húsz százaléka) azzal, hogy a megfizetett kötbér a kártérítés összegébe beszámít.

Szállítmányozó a későbbi félreértések elkerülése érdekében tájékoztatja a Megbízót, hogy a teljesítés megkezdésének minősül az, ha a Szállítmányozó a küldemény felvétele érdekében az általa megadott időpontban a feladási címen a gépjárművet kiállítja vagy arra költség ráfordítással visszavonhatatlan intézkedést tesz, például átállást megkezdte vagy megbízást ad harmadik félnek a szállítás elvégzésére.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a fogyasztónak minősülő Megbízó figyelmét arra, hogy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti, a szerződéskötéstől számított 14 napon belüli indokolás nélküli elállási, illetve felmondási jog a Megbízót nem illeti meg a jelen ÁSZF alapján a Szállítmányozó és közte a szolgáltatás megrendelésével létrejövő szállítmányozási jogviszony atipikus jellegére, valamint a szerződés tárgyát képező szállítmányozási szolgáltatásra tekintettel.

A fogyasztónak minősülő Megbízó az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szállítmányozótól a jelen ÁSZF alapján megrendelt szolgáltatások vonatkozásában a 14 napon belüli, elállási, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja.

A jelen ÁSZF alapján létrejött szállítmányozási szerződést bármelyik Fél felmondhatja 8 (nyolc) napos felmondási idő biztosítása mellett mindaddig, amíg a Szállítmányozó a szállítmányozási feladat teljesítését nem kezdte meg. Ha a szerződést a Megbízó mondja fel, úgy köteles megtéríteni a Szállítmányozónak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a Szállítmányozó szerződésszegése miatt került sor. Ha a szerződést a Szállítmányozó alkalmatlan időben mondta fel, köteles megtéríteni a Megbízónak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondás oka a Megbízó szerződésszegő magatartása volt.

Felek jogosultak a szállítmányozási szerződést a másik fél lényeges szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondani. Azonnali hatályú felmondás kizárólag írásban, indokolással, a felmondás okának megjelölésével érvényes. Szállítmányozó jogosult az felmondásban általa megjelölt felmondási okról másik okra áttérni.

Megbízó jogosult a szállítmányozási szerződést azonnali hatállyal felmondani akkor is, ha a Szállítmányozó jogerősen csőd- vagy felszámolási eljárás alá kerül. Azon szolgáltatások vonatkozásában, melyek teljesítését a Szállítmányozó a felmondás időpontjában már megkezdte, a Felek kötelesek egymással elszámolni.

Felek a szállítmányozási szerződés bármely okból történő megszűnése esetén kötelesek legkésőbb a megszűnés időpontjáig, azonnali hatályú felmondás esetén annak kézhezvételétől számított 10 (tíz) munkanapon belül elszámolni egymással.

Ha a szerződést a Felek közös megegyezéssel szüntetik meg, úgy a megszűnésnek időpontjáig a Szállítmányozó jogosult – választása szerint – az új megbízásokat visszautasítani vagy azok teljesítését a szállítmányozási díjak és költségek azonnali kifizetéséhez kötni.

A szállítmányozási szerződés megszűnésével egyidejűleg lejárttá és esedékessé válik valamennyi megbízói számlatartozás.

 1. Panaszkezelés

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Megbízónak bármilyen panasza merülne fel az általa igénybe vett szállítmányozási szolgáltatással összefüggésben, úgy jogosult panasszal élni a Szállítmányozónál.

A fogyasztónak minősülő Megbízó a panaszát postai vagy elektronikus úton juttathatja el a Szállítmányozó részére az alábbi elérhetőségekre küldött írásbeli nyilatkozatával:

Az írásbeli panasz beérkezését követően az abban foglaltakat a Szállítmányozó a kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül kivizsgálja, és tájékoztatja fogyasztónak minősülő Megbízót a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy a panasz esetleges elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a fogyasztónak minősülő Megbízó rendelkezésére.

A fogyasztónak minősülő Megbízó panaszának elutasítása esetén jogosult saját lakó-, illetve tartózkodási helye vagy a Szállítmányozó székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni. Szállítmányozót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A Szállítmányozó székhelye szerint az alábbi békéltető testület jogosult eljárni fogyasztói jogvita esetén:

Pest megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

A fogyasztónak minősülő Megbízó a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelye, telefonos, internetes elérhetősége, valamint levelezési-, és e-mail címe az alábbi linken az adott békéltető testület holnapjára kattintva található meg: http://panaszrendezes.hu/online-kerelem-kuldes

Az Európai Unió által biztosított online vitarendezési platform valamennyi, az Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó és az Unióban letelepedett kereskedő közötti, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében nyújt alternatív vitarendezési fórumot. Az Európai Online Vitarendezési Platform az alábbi linkre kattintva érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU.

 1. Vegyes rendelkezések

Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik teljesítése során az irányadó jogszabályi rendelkezéseket betartva, a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően járnak el, és egymással kölcsönösen együttműködnek, egymást a szerződést érintő minden lényeges körülményről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják.

Szállítmányozó a jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetőleg a Rendeléskezelő felületen általa közölt információkat magára nézve kötelezőnek tekinti, és azok teljesítése érdekében minden esetben úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

A jelen ÁSZF elfogadásával a Felek között létrejövő szállítmányozási szerződésekből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása során a Felek kötelesek a másik Fél jogos érdekét figyelembe véve eljárni. Megbízó köteles továbbá a szerződés teljesítése során úgy eljárni, hogy az a Szállítmányozó jó üzleti hírnevét ne sértse, illetve ne veszélyeztesse.

A jelen szerződés megkötésével, teljesítésével összefüggésben a Szállítmányozóval, illetve annak tevékenységével összefüggésben a Megbízó tudomására jutó információ, tény, adat így különösen, de nem kizárólagosan a jelen ÁSZF alapján létrejövő egyedi szállítmányozási szerződések léte és tartalma üzleti titoknak minősül, azokat a Megbízó harmadik személynek nem adhatja ki, nem teheti hozzáférhetővé és a szerződések teljesítésétől eltérő más célra nem használhatja fel.

Megbízó vállalja, hogy a Szállítmányozó előzetes írásos beleegyezése nélkül harmadik személyek számára nem ad át és nem hoz nyilvánosságra a jelen ÁSZF alapján létrejövő egyedi szállítmányozási szerződések tartalmával és/vagy azok teljesítésével kapcsolatos semmilyen információt, különösen, de nem kizárólagosan a szállítmányozási feladat teljesítésének időpontjáig. Megbízó vállalja, hogy minden tőle telhető intézkedést megtesz annak megakadályozására, hogy harmadik személyek hozzáférjenek vagy megismerjék a jelen ÁSZF alapján létrejövő egyedi szállítmányozási szerződéseket vagy azok teljesítéséhez kapcsolódó bizalmas ismereteket vagy információkat.

Abban az esetben, ha a Szállítmányozó valamely, a jelen ÁSZF-ben rögzített jogát nem gyakorolja, úgy a joggyakorlás elmaradása nem minősül a Szállítmányozó részéről az adott jogról való lemondásnak.

A szakma szokásai csak akkor válnak a szerződés részévé, ha ebben a Felek kifejezetten megállapodtak.

Mindazon esetleges károkért, melyek a https://moveandparcel.eu/ weboldal és/vagy a Rendeléskezelő felület működésében felmerülő hiba vagy hiányosság miatt következnek be a Megbízónál, Szállítmányozó a felelősségét kizárja.

Szállítmányozó és Megbízó a szerződés teljesítése során, illetve a szolgáltatásnyújtással összefüggésben felmerülő valamennyi kérdés vonatkozásában a kapcsolatot egymással írásban, e-mail útján tartja.

Szállítmányozó valamennyi értesítést, tájékoztatást, jognyilatkozatot a Megbízónak a regisztráció során, illetve amennyiben a Megbízó nem regisztrált felhasználóként bízza meg a Szállítmányozót, úgy az adott szállítmányozási feladat teljesítésének megrendelésekor megadott e-mail címére küld el. Szállítmányozó a Megbízótól érkező valamennyi írásbeli megkeresés fogadására az alábbi e-mail címet tartja fenn: office@moveandparcel.eu

Amennyiben a Megbízó e-mail címe időközben módosul, úgy köteles erről a Szállítmányozót haladéktalanul tájékoztatni. A fenti tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából eredő hátrányos jogkövetkezményekért a Szállítmányozó semmifajta felelősséggel nem tartozik.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó valamennyi szerződésre a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közúti árutovábbítási szerződésekről szóló 120/2016. (VI.7.) Korm. rendelet, a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, valamint saját számlás közúti áruszállítási tevékenységről szóló 261/2011. (XII.7.) Korm. rendelet, a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadók. Amennyiben a szerződés a Szállítmányozó és a fogyasztónak minősülő Megbízó között jön létre, úgy a fenti jogszabályokon túl a Felek jogviszonyára a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet rendelkezéseit is értelemszerűen alkalmazni kell.

A Szállítmányozó által a szolgáltatásnyújtással összefüggésben végzett személyes adatkezelési tevékenységek tekintetében a GDPR, az Infotv., valamint a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat tartalmazó ágazati jogszabályok rendelkezései irányadók.

Felek a közöttük létrejött szállítmányozási szerződésekből fakadó vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, peres eljáráson kívül kívánják rendezni.

Pécel, 2020. április 1.